Pedagogische visie


Onze kindcentra bieden het voordeel van opvangvoorzieningen en onderwijs onder één dak waarbij niet alleen de openings- en sluitingstijden nauw op elkaar aansluiten, maar ook juist een plek waar de ontwikkelingskansen voor de kinderen worden geoptimaliseerd vanuit een eenduidige pedagogische visie met een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs.

Het pedagogisch beleidsplan geeft aan vanuit welke pedagogische uitgangspunten wij hierbij handelen en hoe wij hieraan invulling geven.
Onze visie op de ontwikkeling van een kind:

  • kinderen de mogelijkheid bieden op te groeien in een veilige, warme en sfeervolle omgeving tot evenwichtige mensen die hun talenten ontdekken, ontplooien en respect hebben voor andere mensen

  • recht doen aan de unieke persoonlijkheid van elk kind

  • stimuleren van zelfstandigheid

  • aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling

  • aanleren van waarden en normen

  • het kind leren omgaan met eigen emoties