Ouderbeleid


Communicatie
Wij hechten aan een open en transparante communicatie met ouders. Door elkaar op de hoogte houden van relevante gebeurtenissen thuis of op de opvang kunnen kinderen beter worden begeleid. Daarnaast draagt ook het op elkaar afstemmen dan wel toelichten van de keuzes die ouders en opvang maken betreffende de opvoeding, normen en waarden bij aan het welbevinden van kinderen.
Buiten de persoonlijke contactmomenten houden wij u middels onze nieuwsbrief op de hoogte van algemene ontwikkelingen en gebeurtenissen op de opvang.
 
Betrokkenheid
Meeleven, meehelpen, meedenken en/of meebeslissen. Ouderbetrokkenheid is de wederkerige relatie tussen ouders en de opvang. Onze opvang biedt diverse momenten van contact met ouders waarvan we verwachten dat u als ouder hierop reageert, maar eventueel ook zelf het initiatief ertoe neemt. De wisselwerking die ontstaat draagt bij aan een positieve samenwerking.
 
Inhoud en momenten van persoonlijk contact
In de periode dat uw kind naar de kinderopvang komt zijn er diverse momenten van persoonlijk contact. In alle contacten zijn de uitgangspunten openheid en transparantie, duidelijkheid en respect naar elkaar en elkaars privacy van belang. Onze opvang werkt met een zogenaamd mentorsysteem; dit betekent dat ieder kind gekoppeld is aan een pedagogisch medewerker. In de regel is dat de pedagogisch medewerker die uw kind de meeste keren ziet gedurende een week. Zij vormt uw eerste aanspreekpunt op de locatie. De mentor heeft de volgende taken richting uw kind en u als ouder:
  • Invullen van de formulieren van het kind-volg-systeem (welbevinden en ontwikkeling)
  • Oudergesprekken voeren
  • Het kind volgen, los van de formulieren inzake welbevinden en ontwikkeling

Vanuit het oogpunt dat goed overleg en contact tussen ouder en kinderopvang bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind, is betrokkenheid van u als ouder en van onze kinderopvangorganisatie van groot belang.

OUDERCOMMISSIE
Op elke locatie dient er een oudercommissie te zijn van minimaal 3 ouders. Aangezien er regelmatig verloop is van ouders in deze commissies, is hiervoor altijd vraag naar ouders voor onze verschillende locaties. Heeft u interesse dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Er zal contact met u opgenomen worden over de verdere gang van zaken. Er hangt ook een oproep voor een oudercommissielid op de desbetreffende locatie.


Echter deze inspanningen leiden niet altijd tot het gewenste resultaat. Dit betekent dat er niet nog op alle locaties een oudercommisie is of dat door uittredende ouders  de oudercommissie is opgeheven.  Mocht u wel interesse hebben om zitting te nemen in een oudercommissie van één van onze locaties, dan kunt u zich aanmelden door naar ons te mailen.

 
 
OUDERRAADPLEGING

Zolang er geen oudercommissie is zal St. Kindcentra PCO Gelderse Vallei op de volgende wijze ouders betrekken bij de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid:

  • Bij plaatsing wordt ouders gewezen op de aanwezigheid van het pedagogisch werkplan op de locatie.

  • Bij wijzigingen in het pedagogisch beleid of de andere genoemde aangelegenheden worden alle ouders minstens een maand plus een dag voor de invoering daarvan, schriftelijk op de hoogte gesteld.

  • Ouders worden in de brief nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. Als meer dan twee ouders hetzelfde advies geven op het uit te voeren beleid worden deze ouders uitgenodigd om in gesprek te gaan met de manager kindcentra aangaande de wijziging op het beleid.

  • Als meer dan 2/3 van ouders een advies geven op het nieuwe beleid wordt een ouderbijeenkomst gepland.