Kwaliteit


Kwaliteitseisen overheid en brancheorganisatie

De kwaliteitseisen voor dagopvang en buitenschoolse opvang zijn in algemene termen door de overheid in 2005 vastgelegd in de Wet Kinderopvang. De wet gaat er vanuit dat ouders, overheid en werkgevers samen hun verantwoordelijkheid nemen in de opvoeding van kinderen.
De werkgevers in de kinderopvang, verenigd in de brancheorganisatie kinderopvang, hebben samen hun uitgewerkte kwaliteitseisen vastgesteld in een convenant.

Uitgangspunt van de wet en het convenant zijn dat kinderopvang gericht moet zijn op samenwerking met ouders. Dat kinderopvang veiligheid en geborgenheid moet bieden. Normen en waarden overdraagt en helpt bij het ontwikkelen van sociale en persoonlijke vaardigheden. Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei, als lid van de brancheorganisatie, voldoet uiteraard aan alle wettelijke eisen en onderschrijft de genoemde kwaliteitseisen.

Klik HIER om het convenant kwaliteitseisen kinderopvang te bekijken en eventueel te downloaden.
Klik HIER om de algemene voorwaarden te bekijken.
 

GGD inspectie

Aanbieders van kinderopvang moeten ingeschreven staan in het landelijk register kinderopvang.
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteitseisen kinderopvang, de GGD voert jaarlijks deze controles uit. Zij letten onder andere op ouderparticipatie, de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers, huisvesting en het hebben van beleid en uitvoering van beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. Al onze vestigingen zijn goedgekeurd door de GGD.

De meeste recente inspectierapporten kunt u bekijken op de welkomspagina van de diverse betreffende locaties. 
 

Kwaliteit pedagogisch medewerkers

Al onze pedagogisch medewerkers hebben een erkende kindgerichte opleiding. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen en hebben allemaal een BHV- of EHBO-diploma. Zij worden aangesteld op basis van de CAO Kinderopvang en worden gestimuleerd hun kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen.
 

Veiligheid binnen- en buitenruimtes

U vindt bij ons alleen gecertificeerde spel- en gebruiksmaterialen. Gebouwen, ruimtes en materialen worden periodiek gekeurd door bevoegde instanties.