Bestuur en dagelijkse leiding


Het bestuur van onze Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei wordt statutair gevormd door de leden van het bestuur van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei. Daarmee is in het beleid een eenduidige pedagogische visie op het kind in zijn/haar ontwikkeling vanuit onderwijs en opvang gewaarborgd.


Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Verder heeft zij als taak het met raad ter zijde staan van de Directeur Bestuurder. 
Het bestuur bestaat uit 5 leden:
  • Voorzitter: dhr. A.van der Horst
  • Penningmeester: dhr. R. van Veldhuizen
  • Mw. A. Raijmakers - Schonenberg
  • Dhr. R. Bakker
  • Dhr. G. van der Molen
  • Dhr. B. Smits, directeur-bestuurder a.i.

De dagelijkse leiding van elk kindcentrum is in handen van de locatiedirecteur, verantwoordelijk voor de aansturing van het totale team voor kinderopvang en onderwijs.
OrganOgram